Ukungalingani eMzantsi Afrika- Inequality in South Africa

Iingcali zophando zisixelela uba uMzantsi Afrika lo ukuluhlu lamazwe aphambili ekungalinanini kwabantu. Okukungalingani ke kusingise phakathi kwabasokolayo nabatyebileyo; kwabanemivuzo emikhulu nabanemivuzo emincinci. Abo bebefudula bephethe ubutyebi belilizwe basabuphethe nanamhlanje ntoleyo ikhombisa uba akukhange kubekho mahluko wenzekile emveni koba sifudukele kwiDemocracy. Ukungalingani kwelilizwe kweza ngoba kwahlaliwa phantsi, ngamadoda ombuso wengcinezelo, kwahlela uba iStructure sesisizwe kumelwe simiswe …

Ukungalingani eMzantsi Afrika- Inequality in South Africa Read More »